1 Octombrie: Ziua Internațională a Oamenilor în Etate! Asociația „Seniorii ASEM”

Programul de activitate Asociația „Seniorii ASEM” , propus de D-l Grigore Belostecinic, prof. univ., dr. hab., acadmician AŞM şi acceptat  de Senatul ASEM conține următoarele acțiuni:

”… crearea unei asociaţii a persoanelor pensionate în vederea implicării acestora în viaţa academică și după atingerea vârstei de pensioare, cu crearea unor condiții bune, în care să-și desfășoare activitatea, la fel și identificarea unor posibilități de sprijinire materială a celor cu merite deosebite în dezvoltarea ASEM și creșterea prestigiului instituției noastre ….” .

(Publicații destre evoluțiile Asociației „Seniorii ASEM” pot fi găsite în: „Curierul economic”, Octombrie 2019, ASEM, Chișinău; ARA Journal of Sciences, 3/2020, USA; Society Consciousness Computers, Volume 6, 2020, Romania; Proc. of the 1st International Scientific Conference – „DEVELOPMENT THROUGH RESEARCH AND INNOVATION – 2020”, August 28, 2020; Proc. of the The International Scientific Conference – “Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy”, 25-26 September 2020, AESM)

I. Inițierea Asociației ”Seniorii ASEM”:

I.1. Comitetul de Inițiativă pentru constituirea Asociației “Seniorii ASEM”, format din următoarele persoane:

BELOSTECINIC Grigore, Academician, prof. univ., dr. hab.
MELNIC Igor, cunf. univ., dr.
TODOROI Dumitru, m. c. ARA, prof. univ., dr. hab.
CHISTRUGA Boris, prof. univ., dr. hab.
PAIC Mihail, conf. univ., dr.
ȚURCANU Viorel, prof. univ., dr. hab.
BUCUR Vasile, prof. univ., dr. hab.
MATEI Constantin, prof. univ., dr. hab.
GHINCULOV Silvia, conf. univ., dr.
BORCOMAN Raisa, conf. univ., dr.
MARIAN Silvia, conf. univ., dr.
DEMERJI Ilie, conf. univ., dr.
CHICU Elena, Programator principal ASEM
ȘIȘCAN Nadejda, prof. univ., dr. hab. ASEM

în ședința de constituire din 31 octombrie 2019 a aprobat necesitatea creării în ASEM  a Asociației ”Seniorii ASEM” (AS ASEM), a discutat proiectul Statutului (Regulamentului) AS ASEM, a discutat candidatura Preşedintelui AS ASEM și a stabilit data Adunării generale a Asociaţiei”Seniorii ASEM”.

I.2. Adunarea Generală aAsociației ”Seniorii ASEM” din 21 noiembrie 2019 a ales și votat unanim în caliate de Președinte al Asociației „Seniorii ASEM” pe Dl Todoroi Dumitru, Prof. univ., dr. hab., m. c. ARA.
Au fost aleși membrii Consiliului de Administrare al AS ASEM și a Comisiei de Cenzori a AS ASEM.
A fost discutată și Agenda pentru Primul an de Activitate al Asociației „Seniorii ASEM”.
A fost aprobată Diploma „SENIOR EMERITUS al ASEM”

I.3. Senatul ASEM Extras în ședința din 24 decembrie 2019 a discutat Despre crearea Asociatiei „Seniorii ASEM”.
S-a decis: 1. A accepta înființarea Asociatiei „Seniorii ASEM”
                2. A aproba Regulamentul  Asociatiei „Seniorii ASEM”

I.4. Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic a emis Ordinul Nr. 292-A din 27.12.2019:
1. Se înființează în cadrul ASEM Asociatia „Seniorii ASEM”, începând cu 02 ianuarie 2020, care va activa în baza Regulamentului propriu.
2. Se desemnează în funcția de președinte al Asociatiei „Seniorii ASEM” – dl Dumitru TODOROI, doctor habilitat, profesor universitar.
3. Se aprobă componența Consiliului de Administrare al Asociatiei „Seniorii ASEM”, după cum urmează:
1. Todoroi Dumitru – președinte
2. Chircu Pavel – prim vice-președinte
3. Chistruga Boris – vice-președinte
4. Țurcanu Viorel – vice-președinte
5. Șișcan Nadejda – membru
6. Matei Constantin – membru
7. Chicu Elena – secretar

I.4. Extras din Regulamentul Asociației ”Seniorii ASEM”:

   Art. 1. Senior al ASEM este profesorul – reprezentant a unei din urmatoarele 3 grupe de profesori ASEM:

 • profesorii, care vor fi pensionaţi în următorii 5 ani: profesorii angajați,
 • profesorii pensionari cu activitate part-time: profesorii asociați şi
 • profesorii pensionari fără activitate: profesori afiliați.

Orișicare senior al ASEM este persoană afiliată* în ASEM.
Afiliat*: Alăturat unei organizații, instituții etc. de același fel, subordonându-i-se; Are anumite raporturi de subordonare.

Art. 14. Pot fi membri ai Aociaţiei „Seniorii ASEM” (AS ASEM) cetatenii moldoveni, inclusiv cei cu domiciliul in străinatate, care au calitatea de pensionari / limita de varstă, de serviciu, invaliditate, urmas / indiferent de categoria de pensie, precum si membrii de familie ai acestora aflati in intretinerea lor, fara deosebire de nationalitate, sex, credinta religioasa, convingeri politice, pregătire profesională, care au luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament, si-au exprimat adeziunea la AS ASEM în scris și care se obligă să respecte Regulamentul asociației.

De asemenea, pot fi membri ai AS ASEM si persoanele care sunt in ultimii ani de activitate în ASEM (1 – 5 ani înainte de pensionare) şi care doresc prin calitatea de membru să sprijine şi să susţină moral şi material AS ASEM.

Membrii AS ASEM sunt fondatori, asociați, susținători, simpatizanți și onorifici.

Membrii fondatori sunt: Persoanele fizice sau juridice moldovene sau străine care au o contribuţie deosebită la constituirea Asociaţiei (crearea patrimoniului iniţial, conceperea şi elaborarea documentelor constitutive, acţiunile de legalizare, etc.) care au semnat actul de constituire şi sau angajat să sprijine in continuare AS ASEM la înfăptuirea scopurilor sale.

Membrii asociati sunt: Persoanele fizice si juridice moldovene sau străine care nu au semnat documentele de constituire ale asociatiei, dar recunosc Regulamentul acesteia si se obliga sa contribuie financiar la sprijinirea programelor şi scopurilor AS ASEM.

Membrii simpatizanţi şi susţinători sunt: Persoanele fizice care nu au semnat documentele de constituire ale asociatiei dar recunosc Regulamentul acesteia și plătesc o cotizație simbolica.

Membrii onorifici sunt: Persoanele fizice moldovene sau străine, de înaltă reputaţie în domenii care aparţin sau care au tangență cu profilul de activitate al asociației și care incurajează şi apreciază sistematic şi în continuu public ideile, scopurile şi acţiunile AS ASEM.

 II. Activități a Asociației „Seniorii ASEM”

II.1. Activități planificate recent:
Numim doar direcțiile de activitate preconizate pentru membrii Asociației ”Seniorii ASEM”.

La elaborarea politicilor complexe a ASEM este necesar să se ţină cont de aspectele sociale, politice, economice, normative, culturale, informaţionale, de sănătate etc. ale societăţii în curs de îmbătrânire.

Politicile care prevăd investiţii în programe sociale, resurse umane şi în economie în ASEM vor ajuta la prevenirea dependenţei nejustificate a persoanelor la vârste înaintate.

Investiţiile timpurii şi efective contribuie la transformarea societăţii îmbătrânite a ASEM din factor de consum al resurselor în factor creativ de dezvoltare a mediului uman, economic, social şi cultural.

Mulți seniori au rude, inclusiv nepoți și nepoate, peste hotare. Nu toate  aceste rude tinere cunosc limba seniorilor – limba română. Este necesar ca seniorii să cunoască limbi străine pentru o continuitate a vieții în mediul rudelor, mediul statului și în mediul global.

Acțiunea 1 a AS ASEM: De organizat cursuri de limbi străine pentru seniori.

Seniorii ASEM dispun de o bună activitate de cercetare și practică pedagogică. DAR au și o necesitate vitală să-și transmită în continuare experiența generațiilor tinere: pedagogilor tineri, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Acțiunea 2 a AS ASEM: De creat grupe mixte – intergeneraționale – de consultanță a tezelor de an și de licență, a tezelor de master, a tezelor de doctor, a lucrului individual în cadrul cursurilor universitare din ASEM.

Mulți seniori duc o viață continuă în cercetare dar nu au o practică durabilă de implementare a rezultatelor științifice și practice, indeosebi nu au practică de inițiere și proiectare a proiec telor de Întreprinderi Mici și Mijlocii, care constituie o activitate vitală pentru economia Republicii Moldova.

Acțiunea 3 a AS ASEM: De organizat cursuri de proiectarea proiectelor de ÎMM pentru seniorii ASEM.

Activitatea seniorilor necesită o continuitate a vieții culturale continue. Este o necesitate de comunicare continuă în grup, de discuții a evenimentelor culturale în perioada de trecere de la o generație la alta, a cunoaște noile direcții in artă, cîntece, dansuri, petreceri moderne, etc.

Acțiunea 4 a AS ASEM: De organizat serate, seminare, mese rotunde cu o diversitate de tematici culturale pentru seniori împreună cu generațiile tinere.

II.2. Acțiunele următoare a AS ASEM: Agenda de activitate a AS ASEM în primul an de activitate a AS ASEM sunt diverse, cumulate pe domeniile activităților spirituale, intelectuale și materiale.

III. Activități  a Asociației ”Seniorii ASEM”

III.1. Festivitatea de felicitare cu ziua de naștere și implinirea vârstei de 60 de Ani a Rectorului ASEM, Dlui Grigore Belostecinic , Academician AȘM, cu inmânarea Diplomei Senior Emeritus ASEM: 6 ianuarie 2020.

III.2. Masa Rotundă ”Seniorii ASEM vs Seniorii ISU SUA”.

Asociația „Seniorii ASEM”  a organizat ”MASA ROTUNDA” de discuții pe tema ”Seniorii din SUA vs Seniorii din Republica Moldova”, care a avut loc pe data: 17 ianuarie 2020.

Au participat la discuții:

SUA: Rodica BĂRĂNESCU, Academician al Academiei Americane, Prof. Univ., Dr. , Universitatea Illinois, Chicago, SUA și Radu MIHALCEA, Doctor Honoris Cauza ASEM, Prof. Univ., Dr. Dr., Universitatea Illinois, Chicago, SUA

RM:  Consiliul de Administrare a Asociației ”Seniorii ASEM”, membrii și membrii asociați a Asociației ”Seniorii ASEM”.

Seniorii Rodica BĂRĂNESCU și Radu MIHALCEA sunt membri activi a Asociației seniorilor din Chicago, SUA cu invitații speciale pentru a participa la discuțiile în cadrul MESEI ROTUNDA cu tema: ”Seniorii din SUA vs Seniorii din Republica Moldova”, organizată de Consiliul de Administrare a Asociației ”Seniorii ASEM”.

Seniorii Rodica BĂRĂNESCU și Radu MIHALCEA au o activitate permanenta în Asociația seniorilor din Chicago, care este compusă din circa 250 persoane pensionate, pensionari cu diferite specialități, cu educație difeită, reprezentanți a diferitelor naționalități și confesii din Chicago. Frecvent seniorii din Asociația seniorilor din Chicago perticipă la diverse acrtivități, ca de exemplu: (a) organizarea și petrecerea seminarelor informative pe diferite teme de interes a Asociației, (b) participarea în comun la spectacole, concerte, muzee, expoziții etc. cu discutarea în comun a evenimentelor petrecute, (c) organizarea și petrecerea zilelor de nastere și a zilelor onomastice, (d) pregătirea eseurilor și publicarea lor în ziarul Asociației și în alte Edituri românești și engleze, (e) organizarea cursurilor și trainingurilor de interes comun pentru grupe speciale de seniori, (f) efectuarea contactelor și ajutoroarelor reciproce, (i) organizarea și participarea activă la diferite cercuri sportive, de dans, de interpretări muzicale,  (j) petrecerea diferitor competiții și actiivități de amenajare a teritoriului Asociației, (k) co-participarea la proiectarea și implementarea proiectelor economice, sociale, culturale, etc.

Asociația seniorilor din Chicago este o organizație voluntară cu o vechime de activitate de câteva decenii și cu o experiență uriașă, care poate servi în calitate de coordonator cu mare experiență la evoluțiile viitore a Asociației ”Seniorii ASEM”.

Seniorii Asociației ”Seniorii ASEM” sunt reprezentați la MASA ROTUNDA atât de membrii activi al Asociației și de candidații la membru al AS ASEM, cât și, în primul rând, de membrii Consiliului de Administrare a AS ASEM în frunte cu Dumitru TODOROI, Președintele Asociația ”Seniorii ASEM”, Prof. Univ., Dr. Hab., m.c. ARA, care a constatat următpoarele.

Asociația ”Seniorii ASEM” are o activitate specifică, dat fiind că membrii și candidații de membru a AS ASEM sunt profesori, are o structură omogena profesională, orientată  spre cercetare și spre efecuarea proceselor didactice în ASEM.

Accentuăm, că avem o mare necesitate în a colabora cu seniorii Asociației seniorilor din Chicago, SUA, de a ne acomoda la specificul republican și la specificul ASEM cu o consultanță permanentă atât de la  Asociația seniorilor din SUA cât și de la alte colective și asociații seniorale din Europa. ASEM este asociată la Rețeaua COST din Uniunea Europeană și participarea ei în această Rețea ne va ajuta esențial să activăm în calitate de mebri al Asociației ”Seniorii ASEM”.

Mulțumiri:

Cu o satisfacție deosebită mulțumim Domnilor Seniori Rodica BĂRĂNESCU și Radu MIHALCEA din Chicago, SUA, pentru acceptarea necondiționată de a vizita ASEM și pentru participarea activă la MASA ROTUNDĂ cu tema: ”Seniorii din SUA vs Seniorii din Republica Moldova”.

Mulțumim membrilor Comitetului de Administrare a AS ASEM pentru organizarea acestei manifestări internaționale și membrilor și candidaților de membru a Asociaţiei „Seniorii ASEM” pentru interesul și participarea activă la aceasta manifestare spirituală și intelectuală a Asociației.

Propunerile și sugestiile membrilor Asociaţiei „Seniorii ASEM” vor fi detaliate, multiplicate și expediate tuturor membrilor AS ASEM.
17 Ianuarie 2020: Comitetul de Organizare MASA ROTUNDA: ”Seniorii din SUA vs Seniorii din Republica Moldova”

III.2. Octogenarii ASEM, Seniori Emeritus ASEM

Festivitățile de felicitare a octogenarilor ASEM, de la stiga la dreapta: Profesorul Vasile Bucur, dr. hab., Profesorul Constantin Matei, dr. hab. , Conferențiarul Dumitru Zambițchi, DHC AT, și Profesorul Dumitru Todoroi, dr. hab., m. c. ARA

III.3. Ziua „8 Martie”

Adunare festivăcu membrele Asociației „Seniorii ASEM”.
Felicitări din partea Conducerii ASEM: Dl Rector Grigore Belostecinic, Academician AȘM și din partea Asociației „Seniorii ASEM”: Dl Președinte Dumitru Todoroi, ARA corr. Member.
Premierea Doamnelor membre AS ASEM cu înmînarea Diplomelor de Senior Emeritus ASEM.

III.4. Proiecte

 1. The Joint Turkish – Moldovan TUBITAK-NARD Project: “Development of the agri-food sector of the Republic of Moldova as a basis for reducing migration”(Acronym: Solution4Rural): May 2020
 2. Proiect DRRM: PROMOVAREA BUNĂSTĂRII PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: Septembrie 2020
 3. COST CA 16226: Short-Term Scientific Missions (STSM) “Psychological development of the senior professors in their transition period”(Acronym: PsyEld1-2-3 ): October 2020

III.5. Publicitatea Asociației „Seniorii ASEM”:

 1. Teleconferința internat. TELE-2020, Martie-Mai 2020, Chișinău, Chicago, Timișoara, Bacău, București, Cluj Napoca, Florida
 2. Chișinău, Conf. Internațională: 1st Internat. Scientific Conference – „DEVELOPMENT THROUGH RESEARCH AND INNOVATION – 2020”, August 28, 2020;
 3. Chișinău, Conf. Internațională: The International Scientific Conference – “Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy”, 25-26 September 2020, AESM
 4. Ziarul „Curierul economic”, Octombrie 2019, Februarie 2020, ASEM, Chișinău
 5. SUA, Revista: ARA Journal of Sciences, 3/2020;
 6. România, Revista: Society Consciousness Computers, Volume 6, 2020;

III.6. Ultima ședință a Asociației „Seniorii ASEM”: 25 septembrie 2020

1. Ziua Economistului, Ziua ASEM
2. În Memoriam: Primul Rector ASEM: Octogenarul Profesor Paul Bran
3. Comunicarea:
 MICUȘA,D.1 (2020), TODOROI, D.2, BRĂNESCU,R., BUCUR,V., CHICU, E., CHISTRUGA, B., COBAN, M.,MATEI, C.,  MIHALCEA, R., ȘIȘCAN, N., ȚURCANU, V., GHINCULOV, S., PÂȘCHINA, T., FILIP, N., 1ULIM, 2AESM, „ A NEW PARADIGM OF INTERGENERATIONAL COLLABORATION”, In Proc. of the The International Scientific Conference – “Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy”, 25-26 September 2020, AESM
4. Aprobarea Grupelor de lucru a Asociației „Seniorii ASEM”:
   4.1. ”Perspective educaționale ASEM”: Prof. N. Șișcan, Prof. B. Chistruga, Conf. S. Tutunaru, Conf. Marina Coban, Prof. Constantin Matei
4.2. ”AUDIT SENIORAL”: Prof. V. Țurcan, Prof. V. Bucur, Dr. Corina Bulgac, prof. T. Pischina
4.3. ”WEB-fabrica”: Prof. D. Todoroi, Programator principal Elena Chicu, Drd Olga Chicu, Conf. V. Capatina, Ass. M. Morari
 

29 septembrie 2020
D. Todoroi,
Președinte Asociația „ Seniorii ASEM” ,
Prof. Univ., dr. hab., m.c. ARA

III.  Asociaţia “Seniorii ASEM”

(Publicații în: „Curierul economic”, Octombrie 2019, ASEM, Chișinău, ARA Journal of Sciences, 3/2020, USA, Society Consciousness Computers, Volume 6, 2020, Romania, Proc. of the 1st International Scientific Conference – „DEVELOPMENT THROUGH RESEARCH AND INNOVATION – 2020”, August 28, 2020, Proc. of the The International Scientific Conference – “Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy”, 25-26 September 2020, AESM)

Trecerea oricărei persiooane de la o etapă de activitate în viaţă la alta este paralelizată cu o stare mai tensionată a vieţii. In deosebi aceasta se referă la etapele de trecere la pensie, de la o activitate de pre-pensionare spre o altă etapă – de pensionare şi de acolo la o a treia etapă – de post-pensionare. Aceste trecer sunt psihologic foarte încărcate pentru vârtsnici. Nu e vorba doar de partea economică, care e una dintre cele mai acute în timpurile noastre şi în spaţiul Republicii Moldova de azi, dar şi, ce e mai important – sferele, care ţin de spiritualtate, intelectualitate şi socialitate, care împreună constituie o treime din viaţa omului.

Colaboratorii ASEM, îndeosebi profesorii seniori, nu constituie o excepţie pentru etapele de trecere la pensie. În ASEM aceste componente a vieţii contemporane, în deosebi a oamenilor, care au profesionalizat o perioadă foarte îndelungată în ASEM – a profesorilor seniori – ridică starea psihică a profesorilor în vârstă la un nivel foarte înalt, dat fiind specificului nostru de professor universitar.

Noi, profesorii seniori ai ASEM, suntem dotaţi cu ocupaţii intense de cercetare şi educaţie şi nu prea atragem mare atenţie în timpul activităţii în ASEM la activităţi de alt gen. Nu ne prea gindim că sunt şi alte activităţi decât ceretarea şi predarea şi … ne trezim că aceste activităţi pot fi intrerupte şi atunci ne întrebăm: cei de facut?

Procesul de îmbătrânire a profesorilor universitari nu trebuie să afecteze psihologic (1) nici persoanele, care sunt în perioada de ieşire la pensie, (2) nici profesorii, care sunt deja la pensie şi sunt şi în activitate part-time la ASEM şi (3) nici profesorii, care sunt pensionaţi şi nu activează în continuare. Aceste 3 grupe de profesori formează nivelul senioral al profesorilor ASEM. Ei sunt oameni cu o experienţă de cercetare şi educaţională de excepţie, persoane cu o cultură stabilă şi de mare valoare profesională și socială exemplară pentru generaţiile tinere, nu numai pentru studenţime, dar îndeosebi, şi e foarte important, pentru doctoranzii şi profesorii tinari din ASEM – seniori în perspectivă.

ASEM e CASA MEA!

ASEM e casa noastră, a persoanelor afiliate la ASEM. Seniorii au o responsabilitate foarte mare faţă de ASEM – CASA LOR DE PRETUTINDENI, care necesita să avanseze spre o Universitate angajată în viitor. Seniorii din angajaţi-afiliați ai ASEM trec în categoria asociaţilor-afiliaților ASEM, și de acolo în categoria afiliaţilor ASEM. Aceste 3 categorii de profesori sunt la fel de responsabili (poate şi mai responsabili) pentru lucrurile efectuate de ASEM şi în ASEM. De aceia este necesară Asociaţia seniorilor ASEM, care ar asigura continuitatea activităţilor seniorilor ASEM şi ar contribui efectiv la avansarea ASEM. Scopul: evoluţia ASEM să fie bazată pe o activitate eficientă intergeneraţională cu toate drepturile şi obligaţiunile angajaţilor-asociaţilor-afiliaţilor ei. Evoluția ASEM să fie bazată pe o activitate a seniorilor ASEM, care au activat, activează şi vor avea posibilitate să activeze şi în viitor în CASA LOR – Academia de Studii Economice a Moldovei!

CASA MEA e ASEM!

Casa noastră e ASEM cu toate consecințele de continuitate a activității profesorilor pentru menținerea și prospeararea ASEM. Atitudinea ASEM faţă de profesorii seniori în forma de activitate CONTINUĂ a angajaţilor-asociaţilor-afiliaţilor ei, activitate efectivă intergeneraţională este o premieră în Republica Moldova. Asociaţia „Seniorii ASEM” (AS ASEM) este o structură a ASEM, care asigură durabilitatea vieţii membrilor Asociaţiei, viaţa decentă seniorală, viaţa activă, psihologic, social, material şi moral asigurată. Seniorului i se elimină din conştiinţă noţiunea de „ieşire din activitate”, i se asigură convingerea necesităţii LUI pentru Societatea Academică şi sustenabilitatea vieţii în cadrul colectivului ASEM, în care a activat mulţi ani, în cadrul colectivului intrgeneraţional al ASEM.

Asociaţia „Seniorii ASEM” are ca scop asigurarea continuităţii activităţii membrilor ei în cadrul Academiei de Studii Economica a Moldovei!

În țările Lumii au fost experimentate mai multe scheme de conlucrare a generașiei tinere cu seniurii – oamenii în vârstă înaintată.

Asta e NAVA VOASTRĂ!

Căpitanul D. Michael Abrashoff a propus o tehnică de  organizare și gestionare a comandei intergeneraționale a navei, pe care o conducea, care i-a adus nava să fie apreciată ca cea mai performantă corabie americană. În cartea sa ”It’s Your Ship” căpitranul dezvăluie secretul: Fiecăre marinar pe navă spunea: ”ACEASTA E NAVA MEA”. Da, Dl capitan avea cunoștințe bune de moralitate și de psihologie a omului!

Seniorii PRE-pensionari – studenți de “argint”.

Timp de aproape un an, în cadrul proiectului național rus ”Demographics” [2] a fost difuzat un program de formare profesională și educație suplimentară pentru persoanele de vârstă pre-pensionare, care va evalua până la 2024. “Numărul de competențe în program a crescut de la 116 în martie la 127 în octombrie-decembrie”, a declarat Svetlana Krajcynska, director adjunct al Uniunii tinerilor profesioniști (WorldSkills Rusia) și director al Academiei WorldSkills.

– Cele mai preferate au fost programele de Web design și dezvoltare, grădiniță, bucătăria, design grafic, instalații electrice, frizeria, reparații și întreținere auto, antreprenoriat, cosmetologie estetică și soluții IT pe platforma 1C … și majoritatea celor care au diplome universitare, interesați de Web design și dezvoltare, în plus, au ales educația preșcolară, design grafic, soluții IT pe platforma 1C și coafură …

De cele mai multe ori, oamenii aleg formarea profesională (42%), adică decid să-și ia o nouă profesie. Și această parte a studenților pre-pensionari în sectorul de servicii e pe primul loc, apoi – construcții și tehnologii de construcție, și se închid primele trei domenii profesionale cu transportul și logistică … ”

Și în continuare ”… Sectorul serviciilor a fost, de asemenea, cel mai căutat pentru recalificare. Dar există o mulțime de oameni care doresc să obțină abilități în specialități creative. Reprezentanții vârstei de “argint” explică interesul lor față de faptul că aceste profesii vă permit să lucrați la distanță la un moment convenabil …

Alegerea specialităților pentru dezvoltarea profesională este, de asemenea, interesantă. Acestea sunt în principal profesii legate de munca intelectuală. Cele mai frecvente sunt în domeniile educației, serviciilor și tehnologiei informației. Oamenii care lucrează aici sunt interesați să cunoască tendințele moderne și oportunitățile de a rămâne în cerere pe piața muncii”.

“În concluzie”, spune S. Krajcynska, “distribuția cererilor studenților de “argint” este oarecum diferită în funcție de localitate și este, probabil, legată de prezența de Centre ”WorldSkills” de învățare, geografia diviziunii muncii și economiile locale, precum și alți factori – complexitatea programelor, capacitatea de a pune abilitățile în practică, etc “.

Mi-am permis acest lung citat cu scopul de a accentua unele din priorități ale Asociației ”Seniorii ASEM”, care țin de ipoteza ”CASA NOASTRĂ – ASEM” și de ipoteza viitorului seniorilor ”din grupa celor de ”ARGINT” – grupa profesorilor PRE-pensionari”, cu mulți din care am discutat și nu prea leagă optimismul personal de evoluțiile viitoare a Asociației ”Seniorii ASEM”.

Da ce o sa am eu de la Asociația ”Seniorii ASEM” ?

Am contactat și discutat cu mulţi seniori ASEM, chiar foarte mulţi, colegii mei nu numai din ASEM şi, să ştiţi, că o bună parte din colegii noştri nu sesizează semantica noii paradigme de continuitate a activităţii sale în calitate de angajat-asociat-afiliat ASEM. Sunt si cei din colegi seniori ai ASEM, care întreabă „da ce o să am eu de la Asociaţie?”, sau se compănesc să adere la asociaţia seniorilor ASEM:  „ … pentru ce trebuie o aşa activitate-asociere sau activitate-afiliere?”, „ce o să am eu de la asociaţie?”,  „ce-mi dă asociaţia?”,  „o să văd ce şi cum merg lucrurile şi atunci voi adera la asociaţie”, „… acum sunt încă în activitate …”, „… poate pe la anul voi adera la asociaţie …” şi multe altele de acest tip de atitudine faţă de Asociaţia „Seniorii ASEM”.

Mulţi doresc să aibă ceva imediat de la Asociaţie, să le dee ceva Asociaţia, aici și acum ! Parcurgem în prezent timpuri grele. Suntem acum şi activăm, cu părere de rău, la etapa, când în societate „la putere” e banul, avutul material în primul plan şi doar numai pe planurile următoare – bogăţia spirituală, intelecutuală, morală. Din aceste considerente puţini seniori sunt din aceia, care doresc în primul plan SĂ DEE CEVA pentru avansarea ASEM – CASA LOR!, să producă ceva în continuitatea activităţii lor.

O nouă paradigmă – Continuitatea activităților în ASEM!

Am conversat şi cu mulţi seniori, care au  „ … o  atitudine mai optimistă” cu concluzii de tip: „să studiez şi să aplic o psihologie optimistă catre viaţă”, „…în sfârşit o să parcurg cursuri de a face proiecte de întreprinderi…”, „ …o să învăţ limba franceză cu colegii din asociaţie, că am neinţălegi lingvitice cu nepoata, care î-mi vine în ospeţie şi nu prea î-mi posedă limba mea nativă…”, „… o să fac un seminar interuniversitar, care ar aduce beneficii ASEM …”, „ ce bine…o sa facem şezători cu discuţii pe teme religioase…”,  „ …da, e bine să existe o aşa asociaţie in ASEM …”, „ … ader cu plăcere şi voi activa ca consultant pentru profesorii, care o să ducă cursurile mele mai departe, şi pe studenţi î-i voi ajuta cu lucrul individual, şi ….”, „…lucrul cu doctoranzii şi în cosiliile de evaluare î-mi plac şi oi activa chiar mai intens…”, „ … o să mă ocup cu cercetarea, am mai mult timp şi nu-s prea ocupat cu didactica …”, „ … o sa fac proiecte împreună cu discipolii mei …”, „ o să particip la programul Erasmus+ …”, „ …sunt un set de Programe Europene, ca de exemple H2020, şi în sfâtrşit oi avea posibilitate să mă ocup serios de ele …”, „… Uniunea Eurpeana practică niste programe de reţele de activităţi comune  în ştiinţe şi tehnologii: COST, ele reprezintă un mare interes…” şi a.m.d.
Eu sunt optimist, provin dintr-o familie de longevivi, si sunt sigur că o aşa asociaţie e arhi-necesară nouă – profesorilor seniori din ASEM. Personal eu activez în ASEM de la fondarea ei, mai bine spus – chiar înainte de fondarea ASEM. Noi, 4 deputaţi din Primul Parlament al Republicii Moldova, din Parlamentul Independenţii, am venit la Guvern (la Prim-minisrul Valeriu Muravschi) cu iniţiativa de a crea o Universitate Economică în Republică, de a crea ASEM. Evident, că pe mine mă interesează situaţia în care se află ASEM şi mă gândesc la perspectiva evaluării ASEM „Spre o universitate angajată în viitor”, cum e anunţat pe Site ASEM, chiar din momentul când se deschide calculatorul.
Asociaţia „Seniorii ASEM” e o paradimă nouă de conlucrare intergeneraţională prin scopul nobil al ei: CONTINUITATEA ACTIVITĂŢILOR PROFESORILOR – SENIORI ASEM PÂNĂ  LA ADINCI BĂTRÂNEŢE!!!

Prin intermediul Asociaţiei „Seniorii ASEM” se scoate din calcul tensiunea psihologică de trecere din starea de activitate angajată în stare vidă, a singurătăţii universitare, a incapacităţii de conlucrare activă colegială în cerceratre şi educaţie, căreia seniorii i-au consacrat zeci de ani din viaţă, în stare de a fi a nimănui, în starea de participant a unei case de bătrâni şi a.m.d. Asociaţia „Seniorii ASEM” asigură continuitatea activităţi seniorilor ASEM cu trecerea seniorilor în starea de asociat-afiliat al ASEM, fiind în continuare membru al ASEM, fiind sub tutela ASEM, activând în numele ASEM, lucrând în continuare pentru prosperarea ASEM, ştiind că sunt în continuare în CASA LOR – în cadrul Academiei de Studii Economica a Moldovei!

Activitatea Asociaţiei „Seniorii ASEM” a început cu propunerea Comitetului de iniţiativă de creare a Asociaţiei Seniorilor ASEM din 31 octombrie 2019 şi continuă cu propunerile de activitate efectivă chiar din primele zile şi din primul an de activitate a AS ASEM. Activităţile AS ASEM au fost votate de Prima Adunarea Generală a AS ASEM din 21 noiembrie 2019. Ele confirmă, că acţiunile preconizate în Agendă sunt îndreptate spre atingerea Scopului Nobil de obţinere a continuităţii vieţii seniorilor în cadrul ASEM.

Spicuim doar doar câteva din activităţi a Asociaţii „Seniorii ASEM”, votate la 1-a Adunare Generală a ei: „Organizarea mesei rotundă cu tematica: Psihologia profesorilorr în perioada de tranziţie seniorală”; „Organizarea seratelor intergeneraţionale de serbare a serbătorilor de iarnă”, „Organizarea mesei rotunde seniorale cu tema: Prognoze economice”; „Organizarea cursurilor de limbi străine pentru seniori”; „Crearea grupelor mixte – intergeneraționale – de consultanță a tezelor de an și de licență, a tezelor de master, a tezelor de doctor, a lucrului individual al studenţilor în cadrul cursurilor universitare din ASEM”; „Organizarea cursurilor seniorale de studii şi antrenare în proiectarea proiectelor de ÎMM pentru economia Moldovei”; „Planificarea de activităţi de menţinere constantă a vieţii spirituale, sociale, intelectuale şi materiale a seniorilor”.

1 Octombrie 2020
Consiliul de Administrație a Asociației „Seniorii ASEM”,
Dumitru TODOROI,
Profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al ARA,
Preşedintele Asociației „Seniorii ASEM”

Urmărește-ne pe Facebook